Nadzory inwestorskie

Nadzory inwestorskie

Inspektor nadzoru inwestorskiego ustanowiony przez inwestora reprezentuje jego interesy na budowie, dbając o realizację inwestycji zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Oferujemy sprawowanie pełnego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji obiektów budowlanych takich jak:

– budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne,

– budynki handlowe,

– budynki usługowe,

– budynki przemysłowe,  

– obiekty użyteczności publicznej,

– obiekty służby zdrowia,

– obiekty zabytkowe.

W imieniu i na rzecz Inwestora rozwiązujemy wszelkie problemy formalno – prawne powstałe w trakcie prowadzenia inwestycji.

Prowadzenie inwestycji z wykorzystaniem istniejących obiektów budowlanych wymaga sporządzenia specjalistycznej opinii określającej możliwość adaptacji budowli na potrzeby projektowanej inwestycji. Takie opracowanie powstaje na podstawie oględzin obiektu, analizy przedstawionej archiwalnej dokumentacji projektowej i inwentaryzacji stanu istniejącego.

Opinia o stanie technicznym obiektu, sporządzona przed zakupem nieruchomości zabudowanej, może uchronić Inwestora przed poniesieniem nieuzasadnionych kosztów związanych z adaptacją budynku.

Odbiór lokali mieszkalnych i użytkowych od wykonawców i deweloperów- na zlecenie Inwestora uczestniczymy w procesie odbioru lokalu oceniając zgodność wykonania robót budowlanych z dokumentacją projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi normami budowlanymi.

Ewentualne uwagi dotyczące wad i usterek, zawarte  w protokole przekazania lokalu stanowić mogą podstawę do żądania bezpłatnego ich usunięcia lub zmniejszenia wartości lokalu.

Okresowe przeglądy obiektów budowlanych zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane- na zlecenia właściciela, zarządcy lub administratora obiektu przeprowadzamy co najmniej raz w roku i co najmniej raz na 5 lat okresową ocenę stanu technicznego budynków, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne, instalacji służących ochronie środowiska, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia.

Kontrole podsumowane są protokołami stanowiącymi załącznik do Książki Obiektu Budowlanego.